Sunday, August 28, 2011

Nan Chiau High School
Student Council

Canteen Duty List
Term 3 Week 10 [29th August 2011~ 2nd Sep 2011] Group 2

Lower Secondary

Patrolling ICs:
Hui Wen
Jolene Tan

Staircase Duty:
Spiral Staircase Lvl 1: Jia Ning, Joel
Near Council Room: Yong Xuan, Glenn
Near Canteen Girls’ Toilet: Georgia, Jia Suan

Canteen Entrances:
Near the Bookshop: Alicia, Afiqah
Near the Field: Shu Yan, Mei Chun, Hui Qi
Near the Quadrangle: Si Qi, Kimi

Canteen between the stalls:
Councilors:
Choon Lei

Upper Secondary

Shift 1:

Patrolling ICs:
Lvl 3: Feng Xia
Lvl 4: Cheryl

Staircase Duty:
Spiral Staircase Lvl 1: Jeslin, Andrea
Near Council Room: Zhi Wei
Near Canteen Girls’ Toilet: Chi Ling

Canteen Entrances:
Near Bookshop: Shaw En
Near the Field: Jenna, Jolene Foo
Near the Quadrangle: Joey

Canteen between the stalls
Councilors: Say Hao

Shift 2:

Patrolling ICs:
Lvl 3: Rui Yuan
Lvl 4: Le’schane

Staircase Duty:
Spiral Staircase Lvl 1: Carey, Yi Jia
Near Council Room: Beatrice Lee
Near Canteen Girls’ Toilet: Jenna

Canteen Entrances:
Near Bookshop: Soo Peng
Near the Field: Khalisah, Michelle
Near the Quadrangle: Shi Ting

Canteen between the stalls
Councilors: Basyirah

Nan Chiau High School
Student Council

Weekly Duty List
Term 3 Week 10 [29th Aug 2011 ~2nd Sep 2011] – Group 1
Command and Pledge
EXCO-In-Charge: Basyirah

Flags
National: Joey, Le’schane
SHHK: Alicia, Hui Yi
School: Tun Yang, Sebastian

Attendance File
EXCO-In-Charge: Beatrice Lee, Rui Yuan
Secondary 1: Beatrice Wee, David
Secondary 2: Yang Hou, Shi Hui
Secondary 3: Jing Yi, Marcus
Secondary 4 / 5: Jack, Soo Zhen

Side Gate
EXCO-In-Charge: Jenna, Khalisah
Councillors: Qi Hui, Wei Ying

Patrolling
EXCO-In-Charge: Feng Xia, Carey
Level 1: Xenia, Sherlyn
Level 2: Claire, Hafizh
Level 3: Madeleine, Seri
Level 4: Richard, Si Ling

Main Gate
EXCO-In-Charge: Chi Ling, Lyon
Councillors: Angela, Yang Jie

Pathway behind Home Economics Room
Councillors: Yong Xuan, Thaddaeus

Staircase beside DNT Room
EXCO-In-Charge: Hazik, Cheryl, Jeslin, Shaw En, Shi Ting
Councillors: Victoria, Clarence, Yi Si, Luwen,

Patrolling around School
EXCO-In-Charge: Hazik, Cheryl, Jeslin, Shaw En, Lyon

Sunday, August 21, 2011

Nan Chiau High School
Student Council

Weekly Duty List
Term 3 Week 9 [22nd Aug 2011 ~26th Sep 2011] – Group 2
Command and Pledge
EXCO-In-Charge: Khalisah

Flags
National: Jenna, Beatrice Lee
SHHK: Alicia, Shu Yan
School: Soo Peng, Jolene Tan

Attendance File
EXCO-In-Charge: Feng Xia, Chi Ling
Secondary 1: Jia Suan, Mei Chun
Secondary 2: Andrea, Yang Hou
Secondary 3: Michelle, Jolene
Secondary 4 / 5: Yi Jia, Si Qi,

Side Gate
EXCO-In-Charge: Basyirah, Rui Yuan
Councillors: Glenn

Patrolling
EXCO-In-Charge: Le’schane, Shi Ting
Level 1: Afiqah
Level 2: Georgia
Level 3: Choon Lei
Level 4: Joel, Hui Wen

Main Gate
EXCO-In-Charge: Joey, Carey
Councillors: Jia Ning, Hui Qi

Pathway behind Home Economics Room
Councillors: Yong Xuan, Zhi Wei

Staircase beside DNT Room
EXCO-In-Charge: Hazik, Cheryl, Jeslin, Shaw En, Lyon
Councillors: Richard, Sofea, Say Hao, Kimi

Patrolling around School
EXCO-In-Charge: Hazik, Cheryl, Jeslin, Shaw En, Lyon
Nan Chiau High School
Student Council

Canteen Duty List
Term 3 Week 9 [22nd August 2011~ 26th August 2011] Group 1

Lower Secondary

Patrolling ICs:
Hafizh
Si Ling

Staircase Duty:
Spiral Staircase Lvl 1: Qi Hui, Thaddaeus
Near Council Room: Wei Ying, Sebastian
Near Canteen Girls’ Toilet: Seri, Angela

Canteen Entrances:
Near the Bookshop: David, Sherlyn
Near the Field: Shi Hui, Yi Si, Marcus
Near the Quadrangle: Yang Jie, Hui Yi, Soo Zhen

Canteen between the stalls:
Yang Hou
 Lu Wen

Upper Secondary

Shift 1:

Patrolling ICs:
Lvl 3: Khalisah
Lvl 4: Jenna

Staircase Duty:
Spiral Staircase Lvl 1: Rui Yuan, Victoria
Near Council Room: Jing Yi
Near Canteen Girls’ Toilet: Shi Ting

Canteen Entrances:
Near Bookshop: Basyirah
Near the Field: Beatrice Wee, Beatrice Lee
Near the Quadrangle: Le’schane, Lyon

Canteen between the stalls
Councilors:
Xenia

Shift 2:

Patrolling ICs:
Lvl 3: Joey
Lvl 4: Jeslin

Staircase Duty:
Spiral Staircase Lvl 1: Chi Ling, Tun Yang
Near Council Room: Cheryl
Near Canteen Girls’ Toilet: Shaw En

Canteen Entrances:
Near Bookshop: Madeleine
Near the Field: Carey, Jack, Clarence
Near the Quadrangle: Feng Xia, Richard

Canteen between the stalls
Councilors:
Claire

Sunday, August 14, 2011

Nan Chiau High School
Student Council

Canteen Duty List
Term 3 Week 8 [15th July 2011~19th July 2011] Group 2

Lower Secondary

Patrolling ICs:
Afiqah, Shu Yan

Staircase Duty:
Spiral Staircase Lvl 1:  Georgia, Hui Wen
Near Council Room: Glenn, Si Qi
Near Canteen Girls’ Toilet: Yong Xuan, Joel

Canteen Entrances:
Near the Bookshop: Jia Suan, Jolene Tan
Near the Field: Jia Ning, Mei Chun
Near the Quadrangle: Choon Lei, Kimi, Hui Qi

Canteen between the stalls:
Councilors: Sofea, Alicia


Upper Secondary

Shift 1:

Patrolling ICs:
Lvl 3: Shaw En
Lvl 4: Chi Ling

Staircase Duty:
Spiral Staircase Lvl 1: Le’schane
Near Council Room: Cheryl
Near Canteen Girls’ Toilet: Beatrice Lee

Canteen Entrances:
Near Bookshop: Khalisah
Near the Field: Zhi Wei, Yi Jia
Near the Quadrangle: Jeslin

Canteen between the stalls
Councilors: Say Hao

Shift 2:

Patrolling ICs:
Lvl 3: Jenna
Lvl 4: Feng Xia

Staircase Duty:
Spiral Staircase Lvl 1: Rui Yuan, Shi Ting
Near Council Room: Michelle
Near Canteen Girls’ Toilet: Andrea

Canteen Entrances:
Near Bookshop: Lyon
Near the Field: Joey
Near the Quadrangle: Carey

Canteen between the stalls
Councilors: Jolene, Soo Peng
Nan Chiau High School
Student Council

Weekly Duty List
Term 3 Week 8 [15th Aug 2011 ~ 19th Aug 2011] – Group 1
Command and Pledge
EXCO-In-Charge: Carey

Flags
National: Basyirah, Hazik
SHHK: Richard, Alicia
School: Xenia, Soo Zhen

Attendance File
EXCO-In-Charge: Rui Yuan, Le’schane
Secondary 1: Qi Hui, Angela
Secondary 2: Beatrice Wee, Hafizh
Secondary 3: Jing Yi, Seri
Secondary 4 / 5: Victoria, Sherlyn

Side Gate
EXCO-In-Charge: Khalisah, Jenna
Councillors: Jack, Yong Xuan

Patrolling
EXCO-In-Charge: Feng Xia, Beatrice Lee
Level 1: Marcus, Thaddaeus
Level 2: Yang Jie, Hui Yi
Level 3: Claire, Luwen
Level 4: Tun Yang, Yang Hou

Main Gate
EXCO-In-Charge: Joey, Chi Ling
Councillors: Clarence, Sebastian

Pathway behind Home Economics Room
Councillors: Madeleine, Wei Ying

Staircase beside DNT Room
EXCO-In-Charge: Cheryl, Jeslin, Shaw En, Shi Ting, Lyon
Councillors: Shi Hui, David, Si Ling, Yi Si

Patrolling around School
EXCO-In-Charge: Cheryl, Jeslin, Shaw En, Shi Ting, Lyon

Sunday, August 7, 2011

Nan Chiau High School
Student Council

Canteen Duty List
Term 3 Week 7 [8st August 2011~12th August 2011] Group 1

Lower Secondary

Patrolling ICs:
Marcus
Wei Ying

Staircase Duty:
Spiral Staircase Lvl 1: Sherlyn, Lu Wen
Near Council Room:  Hafizh, Yi Si
Near Canteen Girls’ Toilet: Qi Hui, Shi Hui

Canteen Entrances:
Near the Bookshop: Angela, Yang Jie

Near the Field: Hui Yi, Seri, Yang Hou

Near the Quadrangle: Si Ling, Thaddaeus, Sebastian

Canteen between the stalls:
Councilors:
David
Soo Zhen
Upper Secondary

Shift 1:

Patrolling ICs:
Lvl 3: Lyon
Lvl 4: Shi Ting

Staircase Duty:
Spiral Staircase Lvl 1: Shaw En, Jing Yi
Near Council Room: Feng Xia
Near Canteen Girls’ Toilet: Xenia, Victoria

Canteen Entrances:
Near Bookshop: Rui Yuan
Near the Field: Le’schane, Tun Yang
Near the Quadrangle: Joey, Jack

Canteen between the stalls
Councilors:
Richard

Shift 2:

Patrolling ICs:
Lvl 3: Basyirah
Lvl 4: Jeslin

Staircase Duty:
Spiral Staircase Lvl 1: Carey, Madeleine
Near Council Room: Khalisah
Near Canteen Girls’ Toilet: Jenna

Canteen Entrances:
Near Bookshop: Chi Ling
Near the Field: Cheryl, Claire
Near the Quadrangle: Beatrice Wee, Clarence

Canteen between the stalls
Councilors: Beatrice Lee

NCSC Duty List T4W6

Nan Chiau High School Student Council Weekly Duty List Term 4 Week 6 [22 nd October 2019 - 23 rd October 2019] Morning...