Sunday, April 29, 2012

Change of Grouping 2012

Hey Councillors! There are some changes made to the weekly duties.
1. The Sec 4s won't be joining us for duty anymore.
2. 3 Groups have been changed to 2 groups.
3. Therefore, Each group will be doing duty once every 2 weeks.
4. Lower Secondary recess grouping will stay the same

Please take note of your new grouping. -Yang Hou-

Group 1 Group 2
  Sec 2       Sec 2    
No. Name  Class No. Name Class
1 Shi Jun 2A 1 Elton 2A
2 Hui Xian 2A 2 Yi Jie 2A
3 Chua Ming 2B 3 Enrui 2B
4 Winston 2B 4 Po Kee 2B
5 Gabriel 2B 5 Wen Ni 2C
6 Yong Zhi 2C 6 Zhi Cheng 2C
7 Zhen Ning 2C 7 Si Xuan  2E
8 Evangel 2E 8 Alzena 2E
9 Feng Ju 2E 9 Paxton 2E
10 Genevieve 2E 10 Cin Dee 2E
11 Wei Ling 2F 11 Chelsey 2F
12 David Jr. 2F 12 Wei Yang 2F
13 Shermaine 2G 13 Afrina 2G
14 Wisely 2G 14 Yan Yun  2H
15 Ryan 2H 15 Hui Wen 2H
  Sec 3     16 Siew Ting 2I
No. Name  Class   Sec 3    
1 Jia Ning 3A No. Name Class
2 Hui Yi 3B 1 David 3A
3 Wei Ying 3B 2 Jolene Chua 3B
4 Sebastian 3B 3 Jolene Tan 3B
5 Shu Yan 3C 4 Yong Xuan 3B
6 Alicia 3D 5 Yang Hou 3D
7 Jia Suan 3E 6 SooZhen 3E
8 Georgia 3E 7 Jasling 3E
9 Sofea 3F 8 Kimi 3E
10 Sherlyn 3F 9 Seri 3F
11 Afiqah 3G 10 Angela 3F
12 Mei Chun 3G 11 Hafizh 3G
13 Yi Si 3G 12 Qi Hui 3G
14 Choon Lei 3H 13 Thaddaeus 3G
15 Joel 3I 14 Marcus 3I
16 Yang Jie 3J 15 Luwen 3I
16 Glenn 3J

NCSC Duty List T2W7 Canteen


Nan Chiau High School
Student Council

Canteen Duty List
Term 2 Week 7 [30th Apr 2012~4th May 2012] Group 2

Lower Secondary

Patrolling ICs: Yan Yun, Zhen Ning

Staircase Duty:
Near Council Room: Feng Ju
Near Canteen Girls’ Toilet: Genevieve

Canteen Entrances:
Near the Bookshop: Shermaine
Near the Field: Wisely, Hui Wen, Chua Ming
Near the Quadrangle: Gabriel, Yong Zhi, Yi Jie

Canteen between the stalls:
Councilors: En Rui, Shi Jun

Upper Secondary

Patrolling ICs: Qi Hui, Jolene Chua, Marcus

Staircase Duty:
Near Council Room: Yang Hou, Jasling
Near Canteen Girls’ Toilet: Kimi, Seri

Canteen Entrances:
Near Bookshop: Thaddaeus, Yong Xuan, Glenn
Near the Field: Lu Wen, Angela, Jolene Tan
Near the Quadrangle: David, Soo Zhen, Hafizh

NCSC Duty List T2W7


Nan Chiau High School
Student Council

Weekly Duty List
Term 2 Week 7 [30th April 2012 ~ 4th May 2012] – Group 1
Command and Pledge
EXCO-In-Charge: Seri

Announcement Makers:
EXCO-In-Charge: Qi Hui
Excos: Carey, Jasling, Kimi

Flags
National: Sherlyn
SHHK: Sofea
School: Feng Ju

Attendance File
EXCO-In-Charge: Georgia
Secondary 1: Alicia, Wisely
Secondary 2: Hui Yi, Wei Ling
Secondary 3: Hui Xian, Zhen Ning
Secondary 4 / 5: Yong Zhi, Choon Lei

Side Gate
EXCO-In-Charge: Jia Suan
Councillors: Shu Yan, Shi Jun

Patrolling
EXCO-In-Charge: Sebastian
Level 1: Yang Jie
Level 2: Afiqah
Level 3: Wei Ying, Winston
Level 4: Chua Ming, Genevieve

Main Gate
EXCO-In-Charge: Jia Ning
Councillors: Mei Chun, Gabriel

Pathway behind Home Economics Room
Councillors: Joel, David Jr.

Staircase beside DNT Room
EXCO-In-Charge: David, Yang Hou
Councillors: Yi Si, Evangel, Shermaine, Ryan

Patrolling around School
EXCO-In-Charge: David, Yang Hou

Sunday, April 22, 2012

NCSC Weekly Duty List Canteen


Nan Chiau High School
Student Council
Canteen Duty List
Term 2 Week 6 [23th Apr 2012~27th Apr 2012] Group 2

Lower Secondary

Patrolling ICs: Winston, Alzena

Staircase Duty:
Near Council Room: David Jr.
Near Canteen Girls’ Toilet: Siew Ting

Canteen Entrances:
Near the Bookshop: Afrina
Near the Field: Po Kee, Zhi Cheng, Si Xuan
Near the Quadrangle: Hui Xian, Wen Ni

Canteen between the stalls:
Councilors: Elton

Upper Secondary
Patrolling ICs: Hafizh, Soo Zhen

Staircase Duty:
Near Council Room: Lu Wen
Near Canteen Girls’ Toilet: Hui Yi

Canteen Entrances:
Near Bookshop: David
Near the Field: Yang Hou, Mei Chun, Qi Hui
Near the Quadrangle: Sebastian, Jia Ning


*Please Note that Upper secondary recess duty has been changed to 1 shift from 1010~1030

NCSC Weekly Duty List


Nan Chiau High School
Student Council

Weekly Duty List
Term 2 Week 6 [23th April 2012 ~ 27th Apr 2012] – Group 1

Command and Pledge
EXCO-In-Charge: David

Announcement makers:
Exco in charge: Joey
Exco: Basyirah, Feng Xia, Hazik

Flags
National: Khalisah
SHHK: Qi Hui
School: Jasling

Attendance File
EXCO-In-Charge: Kimi, Shi Ting, Jia Suan
Secondary 1: Say Hao, Hui Qi
Secondary 2: Choon Lei, Shu Yan
Secondary 3: Michelle, Yong Zhi
Secondary 4 / 5: Jing Yi, Yong Xuan

Side Gate
EXCO-In-Charge: Jenna, Carey, Sebastian, Jia Ning

Patrolling
EXCO-In-Charge: Chi Ling, Rui Yuan, Sherlyn, Sofea
Level 1: Wen Ni, Shi Jun
Level 2: Yang Jie, Si Xuan
Level 3: Alicia, Elton
Level 4: Jack, Madeleine

Main Gate
EXCO-In-Charge: Le’ schane, Beatrice Lee, Georgia
Councillors: Wei Ling

Pathway behind Home Economics Room
Councillors: Claire, Marcus

Staircase beside DNT Room
EXCO-In-Charge: Cheryl, Jeslin, Shaw En, Seri, Yang Hou
Councillors: Jolene Tan, Shermaine, Evangel, Chua Ming

Patrolling around School
EXCO-In-Charge: Cheryl, Jeslin, Shaw En, Seri, Yang Hou

Sunday, April 15, 2012

Nan Chiau High School
Student Council

Canteen Duty List
Term 2 Week 5 [16th Apr 2012~20th Jan 2012] Group 1

Lower Secondary

Patrolling ICs: Yong Zhi, Hui Wen

Staircase Duty:
Near Council Room: Chua Ming
Near Canteen Girls’ Toilet: Feng Ju

Canteen Entrances:
Near the Bookshop: Wisely
Near the Field: Shi Jun, Zhen Ning, Yan Yun
Near the Quadrangle: Gabriel, Genevieve, Shermaine

Canteen between the stalls:
Councilors: En Rui, Yi Jie

Upper Secondary

Shift 1:

Patrolling ICs: Yang Jie, Hui Qi

Staircase Duty:
Near Council Room: Georgia
Near Canteen Girls’ Toilet: Shu Yan

Canteen Entrances:
Near Bookshop: Seri
Near the Field: Claire, Michelle, Marcus
Near the Quadrangle: Cheryl, Jack, Alicia

Shift 2:

Patrolling ICs: Feng Xia, Say Hao

Staircase Duty:
Near Council Room: Joey
Near Canteen Girls’ Toilet: Choon Lei


Canteen Entrances:
Near Bookshop: Jolene Tan
Near the Field: Shi Ting, Kimi
Near the Quadrangle: Yong Xuan, Jasling, Jing Yi


NCSC Duty List T4W6

Nan Chiau High School Student Council Weekly Duty List Term 4 Week 6 [22 nd October 2019 - 23 rd October 2019] Morning...