Monday, June 26, 2017

NCSC Duty List T3W1

Nan Chiau High School
Student Council

Weekly Duty List
Term 3 Week 1 [27th June 2017 – 30th June 2017]
Morning Duty: Group 1


Command and Pledge
EXCO-In-Charge: Cheryl

Announcement Makers
EXCO-In-Charge: Zi Yang
EXCOs: Kyrene and Yeow Kang

Flags
National: Katherine
SHHK: Yilin
School: Casey

Side Gate
EXCOs-In-Charge: Jia Yi and Felecia

Patrolling
EXCO-In-Charge: Joanna
Level 1: Nicholas
Level 2: Shu Juan
Level 3: Jin Kang
Level 4: Ethel

Main Gate
EXCOs-In-Charge: Yuki and Zu Wei

Staircase beside DNT Room
EXCOs-In-Charge: Wen Yi and Yi Ning
Councillors: Xin Yi, Jian Wei, Yu'En and Jiaye

Patrol around School
EXCOs-In-Charge: Wen Yi and Yi Ning

NCSC Duty List T3W1 C

Nan Chiau High School
Student Council

Canteen Duty List
Term 3 Week 1 [27th June 2017 – 30th June 2017]


Lower Secondary

Canteen Area Patrolling:
Bookshop Pathway: Shannon
Field Area: Jiaye and Elise
Parade Square: Yu'En and Dynn Eon

Shift 1: (First 25 mins of recess, 10.00am-10.25am or 10.45am-11.10am)
Patrolling IC: Jin Kang and Clarisse
CWO: Jian Wei

Shift 2: (Last 25 mins of recess, 10.20am-10.45am or 11.05am to 11.30am)
Patrolling ICs: Bryan and Jolene
CWO: Ethel

Upper Secondary

(First 30 mins of recess, 10.00am-10.30am or 10.45-11.15)
Bookshop Pathway: Jia Yi
Parade Square: Xin Yi, Yuki and Quek Xiang

Shift 1: 
Field Area: Katherine and Yi Ning
Patrolling ICs: Shu Juan and Zu Wei
CWO: Nicholas

Shift 2: 
Field Area: Joven and Miki
Patrolling ICs: Yilin and Li Xian
CWO: Cheryl 

Groupings for Term 3

Morning Duty


Group 1Group 2Group 3Group 4
NICHOLASADRIELJOVENDAMIEN
XIN YIGAVINQUEK XIANGANDREA
SHU JUANYU TINGLI XIANSHU MIN
JIAN WEICLARENCEMIKIBRYAN
JIN KANGJUSTINJIAN SANDYNN EON
YU'ENJING XUANGERALD ELISE
ETHELSOK YANGDICKSON CLARISSE
JIAYEELAINEERICAJOLENE
LAURAYU XINSHANNON 

Recess Duty

Lower SecondaryOdd WeekEven Week
JIAN WEICLARENCE
JIN KANGJUSTIN
YU'ENJING XUAN
ETHELSOK YANG
JIAYEELAINE
BRYAN LAURA
DYNN EONJIAN SAN
ELISEGERALD
CLARISSEDICKSON
JOLENE ERICA
SHANNON YU XIN
Upper Secondary


Odd WeekEven Week
ZU WEIYEOW KANG
JIA YICASEY
KATHERINEFELECIA
XIN YIWEN YI
SHU JUANADRIEL
YUKIGAVIN
YI NINGYU TING
YILINZI YANG
JOVENKYRENE
QUEK XIANGANDREA
LI XIANSHU MIN
MIKIJOANNA
NICHOLAS DAMIEN
CHERYL

NCSC Duty List T4W6

Nan Chiau High School Student Council Weekly Duty List Term 4 Week 6 [22 nd October 2019 - 23 rd October 2019] Morning...