Saturday, January 27, 2018

NCSC Duty List T1W5

Nan Chiau High School
Student Council


Weekly Duty List
Term 1 Week 5 [29th Jan 2018 – 2nd Feb 2018]
Morning Duty: Group 1


Command and Pledge
EXCO-In-Charge: Jia Yi

Announcement Makers
EXCO-In-Charge: Yeow Kang

Flags
National: Yilin
SHHK: Yuki
School: Katherine

Side Gate
EXCOs-In-Charge: Zi Yang and Felecia
Councillors: Shu Min

Patrolling
EXCO-In-Charge: Casey
Upper Patrol: Gavin
Lower Patrol: Shannon and Stuart

Main Gate
EXCOs-In-Charge: Zu Wei and Kyrene
Councillor: Yu Xin, Erica and Nicole

Staircase beside DNT Room
EXCOs-In-Charge: Wen Yi, Yi Ning and Cheryl
Councillors: Li Xian, Sok Yang, Jing Jie, Dickson and Zenden

Patrol around School:
EXCOs-In-Charge: Wen Yi, Yi Ning and Cheryl

Canteen Chaser:
EXCO-In-Charge: Joanna
Councillors: Jin Kang and Yu Qing

NCSC Duty List T1W5 C

Nan Chiau High School
Student Council

Canteen Duty List
Term 1 Week 5 [29th January 2018- 2nd Febuary 2018]

Lower Secondary

Canteen Area Patrolling:
Bookshop Pathway: Yu Qing
Field Area: Nicole and Min Yao
Parade Square: Zenden and Zoe

Shift 1: (First 25 mins of recess, 10.00am-10.25am or 10.45am-11.10am)
Patrolling IC: Xuan Qi
CWO:  Stuart

Shift 2: (Last 25 mins of recess, 10.20am-10.45am or 11.05am to 11.30am)
Patrolling ICs: Jing Jie and Megan
CWO: ZhiYan

Upper Secondary

Shift 1: (First 25 mins of recess, 10.00am-10.25am or 10.45am-11.10am)
Bookshop Pathway: Kyrene and Shannon
Parade Square: Casey, Li Xian and Elise
Field Area: Miki, Dynn Eon and Dickson
Patrolling ICs: Zu Wei, Gavin and Yu Xin
CWO: Sok Yang and Cheryl

Shift 2: (Last 25 mins of recess, 10.20am-10.45am or 11.05am to 11.30am)
Bookshop Pathway: Felecia and Zi Yang
Parade Square: Xin Yi and Bryan
Field Area: Katherine, Erica and Clarisse
Patrolling ICs: Shu Min and Jin Kang
CWO: Justin and Damien

Saturday, January 20, 2018

NCSC Duty List T1W4

Nan Chiau High School
Student Council


Weekly Duty List
Term 1 Week 4 [22nd Jan 2018 – 26th Jan 2018]
Morning Duty: Group 4


Command and Pledge
EXCO-In-Charge: Yilin

Announcement Makers
EXCO-In-Charge: Kyrene

Flags
National: Zu Wei
SHHK: Casey
School: Felecia

Side Gate
EXCOs-In-Charge: Yeow Kang and Yuki
Councillors: Jian Wei and Emily

Patrolling
EXCO-In-Charge: Jia Yi
Upper Patrol: Andrea
Lower Patrol: Elaine, Gerald and Wei Xuan

Main Gate
EXCOs-In-Charge: Katherine and Zi Yang
Councillor: Adriel

Staircase beside DNT Room
EXCOs-In-Charge: Wen Yi, Yi Ning and Joanna
Councillors: Quek Xiang, Adriel, Clarence and Joshua

Patrol around School:
EXCOs-In-Charge: Wen Yi, Yi Ning and Joanna

Canteen Chaser:
EXCO-In-Charge: Cheryl
Councillors: Yu'En and Lecia

Saturday, January 13, 2018

NCSC Duty List T1W4 C

Nan Chiau High School
Student Council

Canteen Duty List
Term 1 Week 4 [22ndJanuary 2018- 26th January 2018]

Lower Secondary

Canteen Area Patrolling:
Bookshop Pathway: Hildah
Field Area: Zroy and Emily
Parade Square: Tze Aan and Lecia

Shift 1: (First 25 mins of recess, 10.00am-10.25am or 10.45am-11.10am)
Patrolling IC: Joshua
CWO: Branda

Shift 2: (Last 25 mins of recess, 10.20am-10.45am or 11.05am to 11.30am)
Patrolling ICs: Jasmine and Wei Xuan
CWO: An Qi

Upper Secondary

Shift 1: (First 25 mins of recess, 10.00am-10.25am or 10.45am-11.10am)
Bookshop Pathway: Jia Yi and Gerald
Parade Square: Wen Yi, Yilin and Andrea
Field Area: Yuki, Jian San and Clarence
Patrolling ICs: Yu Ting, Yeow Kang and Jing Xuan
CWO: Elaine and Joanna

Shift 2: (Last 25 mins of recess, 10.20am-10.45am or 11.05am to 11.30am)
Bookshop Pathway: Quek Xiang and Jian Wei
Parade Square: Shu Juan and Jia Ye
Field Area: Joven, Adriel and Jolene
Patrolling ICs: Yi Ning, Laura and Yu'En
CWO: Ethel and Nicholas

NCSC Duty List T1W3

Nan Chiau High School
Student Council


Weekly Duty List
Term 1 Week 3 [15th Jan 2018 – 19th Jan 2018]
Morning Duty: Group 3


Command and Pledge
EXCO-In-Charge: Kyrene

Announcement Makers
EXCO-In-Charge: Zi Yang

Flags
National: Katherine
SHHK: Jia Yi
School: Yuki

Side Gate
EXCOs-In-Charge: Casey and Zu Wei
Councillors: Bryan and Xuan Qi

Patrolling
EXCO-In-Charge: Yilin
Upper Patrol: Xin Yi
Lower Patrol: Elise and Min Yao

Main Gate
EXCOs-In-Charge: Yeow Kang and Felecia
Councillor: Damien

Staircase beside DNT Room
EXCOs-In-Charge: Wen Yi, Yi Ning and Cheryl
Councillors: Miki, Clarisse, Zhiyan, Dynn Eon and Zoe

Patrol around School:
EXCOs-In-Charge: Wen Yi, Yi Ning and Cheryl

Canteen chaser:
EXCO-In-Charge: Joanna
Councillors: Justin and Megan

NCSC Duty List T1W3C

Nan Chiau High School
Student Council

Canteen Duty List
Term 1 Week 3 [15th January 2018- 19th January 2018]

Lower Secondary

Canteen Area Patrolling:
Bookshop Pathway: Stuart
Field Area: Zhiyan and Xuan Qi
Parade Square: Yu Qing and Megan

Shift 1: (First 25 mins of recess, 10.00am-10.25am or 10.45am-11.10am)
Patrolling IC: Zoe
CWO: Jing Jie

Shift 2: (Last 25 mins of recess, 10.20am-10.45am or 11.05am to 11.30am)
Patrolling ICs: Min Yao and Nicole
CWO: Zenden

Upper Secondary

Shift 1: (First 25 mins of recess, 10.00am-10.25am or 10.45am-11.10am)
Bookshop Pathway: Katherine and Sok Yang
Parade Square: Felecia, Shu Min and Clarisse
Field Area: Casey, Justin and Jin Kang
Patrolling ICs: Xin Yi, Zi Yang and Bryan
CWO: Erica and Damien

Shift 2: (Last 25 mins of recess, 10.20am-10.45am or 11.05am to 11.30am)
Bookshop Pathway: Li Xian and Dickson
Parade Square: Miki and Dynn Eon
Field Area: Zu Wei, Gavin and Yu Xin
Patrolling ICs: Kyrene and Shannon
CWO: Elise and Cheryl

Sunday, January 7, 2018

NCSC Duty List T1W2

Nan Chiau High School
Student Council


Weekly Duty List
Term 1 Week 2 [8th Jan 2018 – 12th Jan 2018]
Morning Duty: Group 2


Command and Pledge
EXCO-In-Charge: Zi Yang

Announcement Makers
EXCO-In-Charge: Yeow Kang

Flags
National: Felecia
SHHK: Yilin
School: Casey

Side Gate
EXCOs-In-Charge: Jia Yi and Katherine
Councillors: Jing Xuan and An Qi

Patrolling
EXCO-In-Charge: Kyrene
Upper Patrol: Nicholas
Lower Patrol: Ethel and Branda

Main Gate
EXCOs-In-Charge: Yuki and Zu Wei
Councillor: Shu Juan and Joven

Staircase beside DNT Room
EXCOs-In-Charge: Wen Yi, Yi Ning and Joanna
Councillors: Yu Ting, Laura, Jasmine, Jiaye and Tze Aan

Patrol around School:
EXCOs-In-Charge: Wen Yi, Yi Ning and Joanna

Canteen chaser:
EXCO-In-Charge: Cheryl
Councillors: Jian San and Hildah

NCSC Duty List T1W2 C

Nan Chiau High School
Student Council

Canteen Duty List
Term 1 Week 2 [8th January 2018- 12th January 2018]

Lower Secondary

Canteen Area Patrolling:
Bookshop Pathway: Branda
Field Area: An Qi and Joshua
Parade Square: Hildah and Wei Xuan

Shift 1: (First 25 mins of recess, 10.00am-10.25am or 10.45am-11.10am)
Patrolling IC: Lecia
CWO: Jasmine 

Shift 2: (Last 25 mins of recess, 10.20am-10.45am or 11.05am to 11.30am)
Patrolling ICs: Zroy and Emily
CWO: Tze Aan

Upper Secondary

Shift 1: (First 25 mins of recess, 10.00am-10.25am or 10.45am-11.10am)
Bookshop Pathway: Joven and Elaine
Parade Square: Yi Ning, Adriel and Jian Wei
Field Area: Wen Yi, Ethel and Yu'En
Patrolling ICs: Shu Juan, Quek Xiang and Jiaye
CWO: Jolene and Nicholas

Shift 2: (Last 25 mins of recess, 10.20am-10.45am or 11.05am to 11.30am)
Bookshop Pathway: Yilin and Clarence
Parade Square: Yuki and Jian San
Field Area: Yu Ting, Jing Xuan and Yeow Kang
Patrolling ICs: Jia Yi, Andrea and Gerald
CWO: Joanna and Laura

2018 Term 1 Groupings

Morning Duty


GROUP 1GROUP 2GROUP 3GROUP 4
SHU MINSHU JUANMIKIQUEK XIANG
LI XIANYU TINGXIN YIANDREA
GAVINNICHOLASDAMIENADRIEL
YU XINJOVENCLARISSEJOLENE
ERICALAURAZHIYANZROY
NICOLEJASMINEELISEELAINE
SOK YANGETHELMIN YAOGERALD
JING JIEBRANDAJUSTINWEI XUAN
SHANNONJIAN SANMEGANYU'EN
STUARTHILDAHDYNN EONLECIA
JIN KANGJIAYEZOECLARENCE
YU QINGTZE AANBRYANJOSHUA
DICKSONJING XUANXUAN QIJIAN WEI
ZENDENAN QIEMILY

Recess Duty

Lower SecondaryOdd WeekEven Week
NICOLEJASMINE
JING JIEBRANDA
STUARTHILDAH
YU QINGTZE AAN
ZENDENAN QI
ZHIYANZROY
MIN YAOWEI XUAN
MEGANLECIA
ZOEJOSHUA
XUAN QIEMILY

Upper Secondary

Odd WeekEven Week
FELECIAKATHERINEJOANNAJIA YI
CHERYL KYRENEWEN YIYI NING
CASEYSHU MINYUKIYILIN
MIKILI XIANSHU JUANQUEK XIANG
XIN YIZI YANGYU TINGYEOW KANG
ZU WEIGAVINNICHOLASADRIEL
DAMIENYU XINJOVENANDREA
CLARISSEERICALAURAJOLENE
ELISESOK YANGETHELELAINE
JUSTINSHANNONJIAN SANGERALD
DYNN EONJIN KANGJIAYEYU'EN
BRYANDICKSONJING XUANCLARENCE
JIAN WEI

NCSC Duty List T4W6

Nan Chiau High School Student Council Weekly Duty List Term 4 Week 6 [22 nd October 2019 - 23 rd October 2019] Morning...