Sunday, April 28, 2013

New Grouping List 2013

*Councillors, here are your new groupings for duty deployments, please look through and take note of the changes.Group 1
Sec 2 Class

Grace 2A

En Ci 2A

Sze Qi 2A

Xiang Yin 2E

Gilbert 2G

Jason 2G

 Yi Xuan  2D

Ivan  2H
Sec 3

Yi Jie  3A

Zhi Cheng 3C

Alzena 3C

Gabriel  3D

Winston  3E

Shermaine 3H
Sec 4 

Jia Ning  4A

Hui Yi  4B

Kimi  4E

Shi Hui  4F

Qi Hui 4G

Thaddaeus 4G

Wei Ying  4B

Georgia  4E

Group 2

Sec Two Class
Jovan 2A

Jewell
Xue Jun
2A
2A


Hai Ting 2B

Darren  2F
Meng Wee 2G
Sherlyn Jr 2H
Sec Three
Yong Zhi 3A
Shi Jun 3C

En Rui  3D

Si Xuan 3C

Hui Wen  3H

Hui Xian 3A

Geneveive  3E
Sec Four

Wang Piao 4A


Hui Qi 4B

Jia Suan  4E

Soo Zhen 4E

Seri 4E


Mei Chun 4G

Afiqah  4G

Joel 4I
Group 3


Sec Two  Class
Zhi Hao 2B

Celine 2C
Xue Ying
Sarah
2D
2D

Li Lin
Michelle
2D
2D

Jasmine 2F
Sec Three
Feng Ju 3A

Chelsey  3B

Zhen Ning  3C


Evangel 3C

Ramond 3G

Yan Yun 3H


Ryan  3I


Siew Ting  3J
Sec Four

Sebestian  4B


Alicia 4D


Jasling  4E


Sofea 4F


Hafizh 4G
Choon Lei 4H

Yang Jie  4J
Group 4

Sec Two  Class

Alvan  2C
   Jun Rong  2C
Manita
Xin Ru
2G
2G


Yu Jia  2F
Yong Li  2F
Charmaine 2H
Sec Three
Wisely  3H

Cindee3A


Chua Ming 3A

Elton  3E
Wen Ni  3F


Wei Ling 3F

Afrina 3H


David JR 3B
Sec Four 
Jolene 4B

Shu Yan 4C

Yang Hou 4D
Sherlyn 4F
Yi Si 4G

Lu Wen  4I
Glenn  4J


NCSC Duty list T2W6


Nan Chiau High School
Student Council

Weekly Duty List
Term 2 Week 6 [29th Apr 2013 ~ 3th May 2013] – Group 1
Command and Pledge
EXCO-In-Charge: Jia Suan and Zhen Ning
Announcement Makers
EXCO-In-Charge: Jasling and Chelsey
Excos: Qi Hui, Wen Ni, Shi Jun and Kimi

Flags
National: Georgia and Geneveive
SHHK:   Zhi Cheng
School: Xiang Yin

Attendance File
EXCO-In-Charge: Sherlyn and Gabriel
E-Attendance: En Ci

Side Gate
EXCO-In-Charge: Sofea and Elton
Councillors: Shermaine

Patrolling
EXCO-In-Charge: Jia Ning and En Rui
Level 1: Gilbert and Jason
Level 2: Alzena and Shi Hui
Level 3: Ivan
Level 4: Grace

Main Gate
EXCO-In-Charge: Sebestian and Siew Ting
Councillors: Hui Yi  

Staircase beside DNT Room
EXCO-In-Charge: Yang Hou, Wei Ling, Winston, Joel, David, Yi Jie and David Jr
Councillors: Thaddaeus, Wei Ying, Yi Xuan and Sze Qi

Patrol around School
EXCO-In-Charge: Yang Hou, Wei Ling, Winston, Joel, David, Yi Jie and David Jr

*Due to the new grouping list, councillors may be deployed to have repeated duties. 

NCSC Duty list T2W6 C


Nan Chiau High School
Student Council

Canteen Duty List
Term 2 Week 5 [22th Apr 2013~26th Apr 2013] Group 2

Lower Secondary

Patrolling ICs: Gilbert, Jason

Staircase Duty:
Near Council Room: En Ci, Sze Qi
Near Canteen Girls’ Toilet: Ivan, Jasmine

Canteen Entrances:
Near the Bookshop:            Jovan, Jung Rong
Near the Field: Charmaine, Xue Ying, Sarah
Near the Quadrangle: Darren, Zhi Hao, Yi Xuan
Upper Secondary

Patrolling ICs:  Wang piao and Shi Jun

Staircase Duty:
Near Council Room: En Rui, Hui Wen and Soo Zhen
Near Canteen Girls’ Toilet: Si Xuan and Mei Chun

Canteen Entrances:
Near Bookshop: Jia Suan and Hui Xian
Near the Field: Geneveive, Hui Qi and Yong Zhi
Near the Quadrangle: Afiqah, Joel and Seri


*Due to the new grouping list, councillors may be deployed to have repeated duties.  

Sunday, April 21, 2013

NCSC Duty list T2W5


Nan Chiau High School
Student Council

Weekly Duty List
Term 2 Week 5 [22nd April 2013 ~ 26th April 2013] – Group 1
Command and Pledge
EXCO-In-Charge: David, David Jr

Announcement Makers
EXCO-In-Charge: Qi Hui, Wen Ni
Excos: Jasling, Chelsey, Kimi, Shi Jun

Flags
National: Sebastian, Siew Ting
SHHK: Shermaine
School: YiSi

Attendance File
EXCO-In-Charge: Georgia, Genevieve
E-Attendance: Shi Hui

Side Gate
EXCO-In-Charge: Jia Suan, Zhen Ning
Councillors: Charmaine, Alzena

Patrolling
EXCO-In-Charge: Sherlyn, Gabriel
Level 1: Grace, Yong Zhi
Level 2: Jovan, Hui Wen     
Level 3: Celine, Hui Qi
Level 4: Xue Ying, Sarah

Main Gate
EXCO-In-Charge: Sofea, Elton
Councillors: Manita, Xin Ru

Staircase beside DNT Room
EXCO-In-Charge: Jia Ning, En Rui, Joel, Yi Jie, Yang Hou, Winston, Wei Ling
Councillors: Xiang Yin, Darren, Hui Xian, Thaddaeus

Patrol around School
EXCO-In-Charge: Jia Ning, En Rui, Joel, Yi Jie, Yang Hou, Winston, Wei Ling

*Do take note that flag duty includes the flag in the hall on Fridays where the Level Cohort Meeting takes place. (Flag can be found at the backstage of the hall.)

NCSC Duty list T2W5 C


Nan Chiau High School
Student Council

Canteen Duty List
Term 2 Week 5 [22th Apr 2013~26th Apr 2013] Group 2

Lower Secondary

Patrolling ICs: Hai Ting

Staircase Duty:
Near Council Room: Grace
Near Canteen Girls’ Toilet: Celine

Canteen Entrances:
Near the Bookshop: Lilin and Manita     
Near the Field: Michelle, Xiang Yin and Sherlyn
Near the Quadrangle: Yongli, Meng Wee and Xin Ru

Upper Secondary

Patrolling ICs: Wisely and Gabriel

Staircase Duty:
Near Council Room: Cin Dee, Zhi Cheng and Hui Yi
Near Canteen Girls’ Toilet: Si Xuan, Shu Yan and Soo Zhen

Canteen Entrances:
Near Bookshop: Ryan and Ramond
Near the Field: Jasling,Geneveive,Choon Lei and Glenn
Near the Quadrangle: Mei Chun, Wang Piao, Seri and Qi Hui

Sunday, April 14, 2013

NCSC Duty list T2W4


Nan Chiau High School
Student Council

Weekly Duty List
Term 2 Week 4 [15th Apr 2013 ~ 19th Apr 2013] – Group 3
Command and Pledge
EXCO-In-Charge: Joel, Yi Jie
Announcement Makers
EXCO-In-Charge: Kimi, Shi Jun
Excos: Qi Hui, Wen Ni, Jasling, Chelsey

Flags
National: Jia Ning, En Rui
SHHK: Zhi Hao   
School: Feng Ju

Attendance File
EXCO-In-Charge: Sebastian, Siew Ting
E-Attendance: Yang Jie and Alvan

Side Gate
EXCO-In-Charge: Georgia, Genevieve
Councillors: Yan Yun, Meng Wee

Patrolling
EXCO-In-Charge: Jia Sun, Zhen Ning
Level 1: Jewell and Xue Jun
Level 2: Yi Xuan, Afrina  
Level 3: Chua Ming and Hafizh
Level 4: Wei Ying and Yu Jia

Main Gate
EXCO-In-Charge: Sherlyn, Gabriel
Councillors: Evangel, Alicia

Staircase beside DNT Room
EXCO-In-Charge: Yang Hou, Winston, Wei Ling, David, David Jr, Sofea, Elton
Councillors: Lu Wen, Afiqah, Ivan, Jolene

Patrol around School
EXCO-In-Charge: Yang Hou, Winston, Wei Ling, David, David Jr, Sofea, Elton

NCSC Duty list T2W4 C


Nan Chiau High School
Student Council

Canteen Duty List
Term 2 Week 4 [15th April 2012~19th April 2012] Group 1

Lower Secondary

Patrolling ICs: Jia Hui, Jasmine

Staircase Duty:
Near Council Room: Yi Xuan, Xuan Jing, Jovan
Near Canteen Girls’ Toilet: Xue Ying, Sarah, Charmaine

Canteen Entrances:
Near the Bookshop: Jason, Gilbert
Near the Field: En Ci, Sze Qi       
Near the Quadrangle: Jun Rong, Darren

Upper Secondary

Patrolling ICs: Alzena, Wei Ling, Jia Ning

Staircase Duty:
Near Council Room: Kimi, Sebastian, Zhen Ning
Near Canteen Girls’ Toilet: Joel, Yisi, En Rui

Canteen Entrances:
Near Bookshop: Yang Hou, Hui Qi, Yong Zhi
Near the Field: Sofea, Hui Wen, Chelsey, Hui Xian
Near the Quadrangle: Winston, Shermaine, Thaddaeus, Shi Hui

NCSC Duty List T4W6

Nan Chiau High School Student Council Weekly Duty List Term 4 Week 6 [22 nd October 2019 - 23 rd October 2019] Morning...