Sunday, July 7, 2013

NCSC Duty list T3W2 C

Nan Chiau High School
Student Council

Canteen Duty List
Term 3 Week 2 [9th July 2013 ~ 12th July 2013] –
Lower Sec: Group 3
Upper sec: Group B

Lower Secondary

Patrolling ICs:
Team 1: Reagan, Jovan, Darren
Team 2: Kia Kiat, Jasmine


Canteen Area Patrolling:
Bookshop Pathway: Hui Xuan, Xin Ru,
Field Area: Zi Yang, Gilbert
Parade Square: Hui Qing, Jewell
ISH – Library: Yi Xuan Jr, Celine

CWO: Sandy, Xue Ying

Upper Secondary

Patrolling ICs:
Team 1: Chua Ming, Wei Ling
Team 2: Hui Xian, AlzenaCanteen Area Patrolling:
Bookshop Pathway: Zhi Cheng, Chelsey, Genevieve
Field Area: Elton, Ryan
Parade Square: Hui Wen, Siew Ting
ISH – Library: En Rui, Si Xuan

CWO: Yi Jie, Ramond

NCSC Duty List T3W5 C

Nan Chiau High School Student Council Canteen Duty List Term 3 Week 5 [23 rd  July 2018 - 27 th  July 2018] Lower Secondary Cante...