Saturday, March 3, 2018

NCSC Duty List T1W10 C

Nan Chiau High School
Student Council

Canteen Duty List
Term 1 Week 10 [26th Feb 2018 – 2nd March 2018]

Lower Secondary

Canteen Area Patrolling:
Bookshop Pathway: Zroy
Field Area: Hildah and Joshua
Parade Square: Jasmine and Wei Xuan

Shift 1: (First 25 mins of recess, 10.00am-10.25am or 10.45am-11.10am)
Patrolling IC: Branda
CWO: An Qi

Shift 2: (Last 25 mins of recess, 10.20am-10.45am or 11.05am to 11.30am)
Patrolling ICs: Tze Ann and Emily
CWO: Lecia

Upper Secondary

Shift 1: (First 25 mins of recess, 10.00am-10.25am or 10.45am-11.10am)
Bookshop Pathway: Joven and Quek Xiang
Parade Square: Yu Ting, Adriel and Jian San
Field Area: Yuki, Jolene and Jian Wei
Patrolling ICs: Yi Ning, Laura and Gerald
CWO: Clarence and Nicholas

Shift 2: (Last 25 mins of recess, 10.20am-10.45am or 11.05am to 11.30am)
Bookshop Pathway: Shu Juan and Andrea
Parade Square: Jia Yi and Elaine
Field Area: Yilin, Ethel and Yu'En
Patrolling ICs: Wen Yi, Yeow Kang and Jia Ye
CWO: Jing Xuan and Joanna

NCSC Duty List T3W4

Nan Chiau High School Student Council Weekly Duty List Term 3 Week 4 [22 th July 2019 - 26 th July 2019] Morning Duty:...