Sunday, July 22, 2012

NCSC Duty list T3W5 C

Nan Chiau High School
Student Council

Canteen Duty List
Term 3 Week 5 [23rd July 2012~27th July 2012] Group 3

Lower Secondary 
Patrolling ICs: Wei Yang, Ramond

Staircase Duty:
Near Council Room: Evangel, Yu Jia
Near Canteen Girls’ Toilet: Po Kee, Charmaine

Canteen Entrances:
Near the Bookshop: Chua Ming, Meng Wee
Near the Field: Paxton, Yi Xuan, Ryan, Zhi Hao
Near the Quadrangle: Wisely, Jarren, Yi Jie, Jovan

Canteen between the stalls:
Councilors: Gabriel, Alvan, Zhi Cheng, Grace

Upper Secondary
Patrolling ICs: Jasling, Glenn

Staircase Duty:
Near Council Room: Seri
Near Canteen Girls’ Toilet: Alicia

Canteen Entrances:
Near Bookshop: Georgia
Near the Field: Shi Hui, Thaddaeus, Hui Qi
Near the Quadrangle: Hui Yi, Luwen, Kimi

NCSC Duty List T3W1

Nan Chiau High School Student Council Weekly Duty List Term 3 Week 1 [25 th  June 2018 - 29 th  June 2018 ] Morni...