Sunday, October 14, 2012

NCSC Duty list T4W6 C


Nan Chiau High School
Student Council

Canteen Duty List
Term 4 Week 6 [17th Oct 2012~19th Oct 2012] Group 2

Lower Secondary

Patrolling ICs: Wen Ni, Jun Rong

Staircase Duty:
Near Council Room: David Jr., Darren
Near Canteen Girls’ Toilet: Cin Dee, Li Lin

Canteen Entrances:
Near the Bookshop: Elton
Near the Field: Hui Wen, Manita, Siew Ting, Xiang Yin
Near the Quadrangle: Shermaine, Chelsey, Genevieve, En Ci

Canteen between the stalls:
Councilors: Shi Jun, Yong Zhi, Ivan

Upper Secondary

Patrolling ICs: Wang Piao, Hafizh

Staircase Duty:
Near Council Room: Yong Xuan
Near Canteen Girls’ Toilet: Soo Zhen

Canteen Entrances:
Near Bookshop: Sofea
Near the Field: Yang Jie, Joel, Jia Ning
Near the Quadrangle: Mei Chun, Jolene Tan, Jia Suan

NCSC Duty List T3W5 C

Nan Chiau High School Student Council Canteen Duty List Term 3 Week 5 [23 rd  July 2018 - 27 th  July 2018] Lower Secondary Cante...