Monday, February 18, 2013

NCSC Duty list T1W7 C


Nan Chiau High School
Student Council

Canteen Duty List
Term 1 Week 7 [18th Feb 2013~22th Feb 2013] Group 3

Lower Secondary

Patrolling ICs: Gilbert, Jason

Staircase Duty:
Near Council Room: Ivan, Jun Rong
Near Canteen Girls’ Toilet: Darren, Jasmine

Canteen Entrances:
Near the Bookshop: Charmaine, En Ci, Sze Qi
Near the Field: Yi Xuan, Zhi Hao
Near the Quadrangle: Xue Ying, Sarah, Jovan

Upper Secondary

Patrolling ICs: Sherlyn, Siew Ting

Staircase Duty:
Near Council Room: Shi Jun, Evangel, Afrina
Near Canteen Girls’ Toilet: Yang Jie, Georgia, Alicia

Canteen Entrances:
Near Bookshop: Hafizh, Yan Yun, Feng Ju, Elton
Near the Field: Jia Suan, Jolene Tan, Wei Ying
Near the Quadrangle: Lu Wen, Afiqah, Wen Ni, Chua Ming

NCSC Duty List T3W1

Nan Chiau High School Student Council Weekly Duty List Term 3 Week 1 [25 th  June 2018 - 29 th  June 2018 ] Morni...